1760   
Almanakh Yidish / redaktsye-kolegye, Yankev Pat, Meylekh Ravitsh ; Zaynvl Diamant, redaktsye-sekretar.
Nyu-York :  Aroysgegebn fun Alveltlekhn Yidishn kultur-kongres, 1961-
Shar-blat getseykhnt, Yitshok Likhtenshteyn. Jacket designed by Joe Fishstein.
 
PJ5125 A45v.1
Back To Results