1755   Weinper, Zishe,1892-1957
Idishe shriftshteler / fun Z. Vaynper.
Nyu-York :  Farlag "Oyfkum", 1933-1936.
2 v.
Volumes bear author's inscription to Joe Fishstein.
 
PJ5121 W4v.1-2
Back To Results