1744   Kaganowski, Ephraim,1893-
Yidishe shrayber in der heym / Efrayim Kaganovski.
Lodzsh :  "Yidish-bukh", 1949
71 p. : ports.
Bound by Joe Fishstein.
 
PJ5121 K3 1949c.1-2
Back To Results