1571   Zylbersztajn, Bajnysz.
Sankt-Helene-Indzl : a gezang in [tsvey] teyl / aynish Zilbershtayn.
Varshe: Farlag Sh. Yatshkovski, 1925
[47]p.
Footnote to title: "A shpatsir-barg far hoyt-venerish-kranke in shpitol Shvyenti Lazar in Varshe."
 
PJ5129 Z99S2 1925
Back To Results