1551   Zalcman, M.
Zunike teg : lider / Moysheh Zaltsman ; [redaktor, L. Olitski].Varshe :
Yidish bukh, 1954 61 p.
"Hil`e getseykhnt, Y. Reyzman."
PJ5129 Z372Z8 1954
 
Back To Results