15   
Liebe : lieder-zamlung / tsuzamengeshtelt durkh M. Taytsh.
Varsha : Druk Y. Edelshtayn, 1908
32 p.
Bound with: Zikhroynes / Jacob Adler (Boston, 1907).
 
PJ5129 A5Z45 1907
Back To Results