1475   Velednitskii , Abraham.
Layternish / Avrohm Velednitski.
Kiev :  Literatn-farlag "Lirik", 1922
31 p.
(Vidervuks ; no. 4)
 
PJ5129 V33L3 1922
Back To Results