1473   Vaserman, Lyube.
Farnakhtn / Lyube Vaserman.
Tel-Aviv :  "In tsyoym", 1931
31 p.
 
PJ5129 V295F3 1931
Back To Results