1472   Varzager, Solomon.
Zayn : lider / Shloymeh Varzager.
Minkhn :  "Nayvelt" ; 1948
64 p.
 
PJ5129 V29Z2 1948
Back To Results