1409   Szmulowicz, Elimelech.
Oyf vegn / Elimeylekh Shmulovitsh ; forvort fun Yitshok Katsenelson ; [hil`e un tseykhenung fun Henekh Bartshinski].
Varshe :  Farlag "Vort", 1938
200 p. : port.
 
PJ5129 S884 O9 1938
Back To Results