1336   Sito, Feivl,1909-1945.
Vos iz geshen? : dertseylung / Fayvl Sito ; [redakter, I. Fefer].
Kiev ; Kharkov : Melukhisher literarisher farlag, 1935
130 p.
 
PJ5129 S54V6 1935
Back To Results