1233   Segalowitch, Zusman,1884-1949.
Poemen / Z. Segalovitsh.
Varshe : Farlag H. Bzshoza, 1926
218 p.
Hil`e getseykhnt Y. Tikotshinski.
 
PJ5129 S376A17 1926
Back To Results