1220   Schweid, Mark,1891-1969.
Dos folk funm seyfer / Mark Shvayd.
Filadelfye :  Idishe velt, 1930
0.83333333333
 
PJ5129 S365F6 1930
Back To Results