1128   Reisen, Abraham,1876-1953.
Nyu Yorker noveln : naye zamlung / Avrohm Reyzen.
Vilne :  B. Kletskin, 1929
330, iii p.
Author's signed presentation copy, with tribute, to Joe Fishstein
 
PJ5129 R37N9 1929
Back To Results