1085   Yivo in Argentine.
Sholem-`Aleykhem in bild / Yidisher visnshaftlekher institut, Yivo.
Buenos-Ayres :  Yivo, 1959
[66] leaves of plates : chiefly ill.
(Argentiner Yivo-bibliotek ; num. 23) "Aroysgegebn tsum hundertstn geboyrntog fun Sholem- `Aleykhemen." Contents : 1. Sholem-`Aleykhem in farsheyden`e fazes fun zayn lebn -- 2. Sholem-`Aleykhem mit Yidishe shraybers -- 3. Tseykhenungen fun Sholem-`Aleykhems personazshn -- 4. Sholem `Aleykhem in Yidishn teater -- 5. Sholem-`Aleykhem in der karikatur -- 6. Di levayeh -- 7. Sholem-`Aleykhem-oysshtelung in Yivo. Jacket and box designed by Joe Fishstein.
 
PJ5129 R2Z834 1959
Back To Results