1069   Sholem Aleichem,1859-1916.
Al`e verk fun Sholem Aleykhem
Nyu York :  [Forverts],  1942, c1920.
5 v.
Jackets designed by Joe Fishstein.
 
PJ5129 R2 1942v. 1-5
Back To Results