1008   Papyernikov, Yosef,1897-
Royt oyf shvarts : lider / Y. Papyernikov.
Varshe :  "Naye kultur", 1929
71 p.
 
PJ5129P32R6 1929
Back To Results