1006   Papyernikov, Yosef,1897-
Mit lender glaykh : Palestiner lider / Y. Papyernikov.
Tel-Aviv :  Farlag "Eygns", 1934
63 p.
 
PJ5129P32M5 1934
Back To Results