1002   Papyernikov, Yosef,1897-
Goldene zamdn : [Palestiner lider] / Y. Papyernikov.
Varshe :  "Eygns", 1932
84 p.
Illustrated cover.
"Hil`e getseykhnt: M. Tsanin.".
 
PJ5129P32G6 1932
Back To Results