1628.
Bikher velt. Vol. 1, no. 1 (Jan. 1922-[1929?].
Varsha : "Kultur-lig`e",1922-

"Kritish-bibliografisher zshurnal." Provenance of Fishstein holdings, v. 1, no. 1 (1922)-v. 3, no. 1/2 (1924): Rabbi Harry Stern. Issues for 1922-1924 measure 30 cm.; for 1928: 24 cm.
PJ5120 A125 v.1:no.1 (1922:Jan.-Feb.)-v.3:no.1/2 (1924:Jan.-Apr.), Naye serye: v.1:no.1 (1928:Apr.)-no.9 (1928:Dec.)
Back To Results