1621.
Undzer dor. Vol. 1, no. 1 (Feb. 1962)-
[New York ]: [s.n.],1962-
ill.
"Literarish-gezelshaftlekhe tsaytshrift." Editor: Yosl Cohen. "Batsirer: Yitshok Likhtenshteyn."
PJ5111 U53 v.1:no.1 (1962:Feb)-no.6 (1962:Nov./Dec.)
Back To Results