2183.
Byalistoker fraynt : spetsyele oysgabe tsum 35-yorikn yubileum fun Byalistoker rayoner brentsh 88, A.R., 1905-1935 / redaktirt fun M. Babitsh.
Nyu-York : [s.n.],1935
76 p. : ill., ports.
(Byalistoker fraynt ; no. 11 (Mar. 1935)) Bound with:Byalistoker fraynt ... 1905-1940 (New York, 1940). Cover illustrated by Nota Koslovski.
HD7126 W714 1940
Back To Results