2182.
Byalistoker fraynt : spetsyele oysgabe tsum 30-yorikn yubileyum fun Byalistoker rayoner brentsh 88, Arbeter ring, 1905-1940 / redaktirt fun Yankev Kreplyak.
Nyu-York :[s.n.],1940 (Posy-Shoulson Press)
[116] p. : ill., ports.
(Byalistoker fraynt ; no. 12 (Feb. 1940)) Contains dedicatory inscription to Joe Fishstein, dated 11/6/44, from A. Rafalavski: "A matoneh tsu mayn fraynt Yoysef Fishshteyn, `erev elekshon fun fertn termin fun unzer balibtn prezident Frenklin Delayno Ruzvelt." Illustrated by N. Koslovski. Bound with: Byalistoker fraynt ... 1905-1935 (New York, 1935).
HD7126 W714 1940
Back To Results