1690.
Fraye teg : a literarishe zamlung tsu Peyseh / redagirt durkh Avrohm Reyzen.
Varsha : Ferlag "Progres", 670 [1910].
48 columns.
(Literarishe zamlungen. Naye serye ; no. 1) Vocalized. Bound with: Der yunger gayst (Varsha, 1908-). Copy 2 in: Zamlung (Nyu-York, 1911).
PJ5120 A466 (c.2) PJ5125 Z33 1911
Back To Results