1681.
Yudishe zamelbikher. Vol. 1 (1918)-
Varsha : Vaysenberg-ferlag,1920-

Redagirt durkh Y.M. Vaysenberg. Vol. 1-4 edited by Y.M. Vaysenberg and B. Tsipor[?] - Leksikon fun der nayer Yidisher literatur. Jacket of v. 5 designed by Joe Fishstein.
PJ5120 A457 v.5 (1920)
Back To Results