THE EXHIBIT   ~ Woman Poets ~
05_05Ad Naye cover.jpg Naye yugnt (New youth), by Yudika (Kovne, 1923).   (Bound with: Heshvndike nekht / Kadia Molodowsky)

Cover.