THE EXHIBIT   ~ United States ~
08_26a Moyshe Spines.jpg Moyshe Leyb Halpern, by M.L. Halpern (New York: Moyshe Leyb Halpern komitet, 1934). 2 vols.

Spines.
08_26b Moyshe Cover Vol 1.jpg
Cover (vol. 1)
08_26c Moyshe tp Vol 1.jpg
Title page (vol. 1)