THE EXHIBIT   ~ The Man ~
01_06c Bialik Heb poem.jpg Hebrew poem by H.N. Bialik ("Kokhavim metsutsim ve-khavim").