THE EXHIBIT   ~ The Man ~
01_06b Notebook Peretz Heb poem.jpg Yiddish poems by Dovid Kasel ("Far vemen dertsehl ikh mayn shtreben, ferlangen") and by I.L. Peretz ("Ikh kuk in dayne oygen tief").