THE EXHIBIT   ~ Literary Authors ~
04_08a Im Shekiat cover.jpg Im sheki'at ha-hamah: shirim, 1900-1906 (At sunset: poems) (Varshah: Tushiyah, 1906).

In Hebrew.

Cover.
04_08b Im Shekiat tp.jpg
Title page